انواع بایگانی اسناد
یکشنبه, 21 خرداد 1396 ساعت 10:02

انواع بایگانی اسناد

انواع بایگانی

بایگانی به منظور طبقه بندی و نگهداری اسناد  مورد استفاده قرار می گیرد.بایگانی اسناد دارای انواع مختلفی است که عبارتست از:

 1. بایگانی جاری: این نوع بایگانی به منظور حفظ و نگهداری پرونده های جاری و  اسنادی می باشد كه در طول روز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. بایگانی جاری وظیفه  ثبت و ضبط  سوابق جاری نیمه جاری در دستگاه های مربوطه را به عهده دارد و اطلاعات مربوط را در اختیار افراد ذیصلاح می گذارد.
 2. بایگانی نیمه جاری: این نوع از بایگانی برای  نگهداریسند هایی می باشد  كه فقط در بعضی مواقع  دستگاه ایجاد كنندهاز آن استفاده می کند. بایگانی نیمه جاری با استفاده از همانشیوه بایگانی جاری، بایگانی نیمه جاری انجام می پذیرد.
 3. بایگانی راكد: در این روش اسناد راکد حفظ و نگهداری می شوند.در این بایگانی از شیوه هایی که در بایگانی جاری و نیمه جاری  به کار گرفته می شود هیچ استفاده ای نخواهد شد.

بایگانی اسناد راکد در  اداره ایجاد كننده و محقق کاربرد ندارد .در این شیوه در قسمت بایگانی تنها ارزش آرشیو و امحای پروند ه ها را بررسی می گردد.به  بایگانی راكد انبار پیش آرشیوی  هم گفته می شود.

بایگانی های اسناد راکد را بیشتر در مکان  هایی كه زمین آن ارزان است می سازند. همانطور که  انبار پیش آرشیوی آرشیو فرانسه ، در حومه پاریس در جایی با نام  "فونتن بلو" ساخته  شد .در این جا بیشتر  ارزشیابانکار می کنند.

 

انواع بایگانی اسناد

وظایف بخش بایگانی

بایگانی عهده دار  طبقه بندی اسناد ،ثبت و ضبط و كنترل آن ها و قفسه بندی در کلیه سازمان ها می باشد و این  از  دریافت سند شروع می شود و تا هنگامی  كه به دلیل  سلب ارزش و  براساس  مقررات نابود شود و  به خاطر ارزش ویژه ای که در مکان مشخصی به طور دائم نگهداری می گردد، ادامه پیدا کرد.

این وظایف عبارتند از :

 1. مرتب کردن پروند ه های وارد شده در بایگانی و طبقه بندی نمودن  طبق  كد گذاری
 2. بایگانی کردن تمام برگه های وارد در بایگانی و مرتب کردن آن ها در پرونده های مربوطه
 3. عوض کردن زونكن های کهنه  و پشت نویسی نمودن  پروند ه ها و زونكن ها
 4. ثبت  کردن نامه ها و پرونده ها در دفتر های بایگانی
 5. شماره گذاری تمام سابقه های  ارسالی به بایگانی
 6. كنترل نمودن نامه ها و استعلامات وارد شده  به بایگانی به منظور گذاشتن در پرونده ها
 7. نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها از بخش های متفاوت
 8. تشكیل پرونده برابر كدهای تعیین شده دربخش های مربوطه
 9. بایگانی نامه ها و پیش نویس ها و استعلامات
 10. ثبت  کردن نامه های وارده در سیستم رایانه ای بایگانی
 11. تحویل گرفتن پرونده و نامه ها از دبیرخانه و بررسی شماره صادره آن پرونده
 12. جستجوی پرونده ها در سیستم رایانه ای و دفاتر بایگانی و قفسه بندی
 13. برگ شماری و شماره گذاری پرونده های وارد شده در  بایگانی