اصول بایگانی و دفترداری
پنجشنبه, 18 خرداد 1396 ساعت 11:50

از آن زمان که انسان قادر به ثبت جزئیات ومدرک های شخصی مربوط به زندگی و فعالیت های اقتصادی خود  روی اجسام و موادی با مقاومت زیاد بود، اصول بایگانی ایجاد شد و به منظور انجام این کار از روش های مختلفی مثل  نرم افزار بایگانی مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل توسعه فعالیت های اقتصادی ، حقوقی و … در تمام سازمان ها  فعالیت هایی انجام می شود که دارای اطلاعات با قیمتی می باشد و یکی از ابزار با اهمیت در برنامه ریزی و تصمیم گیری های سازمان به شمار خواهد رفت. از این رو باید با استفاده از راه های متفاوت مثل نرم افزار بایگانی اداری از آن نگهداری کرد که این خود در اصول بایگانی و دفترداری سابقه های اداری  را هر روزه افزایش خواهد داد.

اصول بایگانی و دفترداری

به منظور بایگانی اسناد ، باید  اصول بایگانی رعاعیت گردد و این موضوع از اهمیت به سزایی برخوردار است. این اصول عبارتند از:

 • اصل قابلیت اجرا : با توجه به این اصل ، سیستم مورد نظر با امکانات موجود باید قابلیت پیاده سازی داشته باشد.
 • اصل نظم منطقی و اصولی : بر اساس این اصل ، بایگانی اسناد باید پیرو یک نظم منطقی و اصولی باشد.
 • اصل افراد با صلاحیت : افراد و کارکنانی که از سیستم استفاده می نمایند باید  تجربه و مهارت کافی نیز داشته باشند.
 • اصل آسان بودن : با توجه به این اصل ، سیستم بایگانی باید برای افراد مختلف ساده و قابل درک قرار بگیرد.
 • اصل قابلیت انعطاف : با توجه به این اصل ، سیستم باید با تغییرات مختلف سازگاری نماید.
 • اصل سرعت و دقت : نرم افزار مدیریت اسناد علاوه بر داشتن دقت ، باید دستیابی به اسناد و مدارک را نیز تسریع کند.

اصول بایگانی و دفتر داری

اصول بایگانی و دفترداری ،به عنوان مجموعه ای از امور سازمان و مکان اسناد،آن ها را  طبقه بندی و تنظیم و نگهداری خواهد کرد. روش های بایگانی سند ها با توجه به دو اصل زیر تشکیل شده :

 1. اصل منشاء یا خاستگاه
 2. اصل نظم اولیه

سیستم مدیریت اسناد

با به کار گیری  روش های علمی در مدیریت اسناد ، تنظیم اسناد در وضعی قرار خواهد گرفت که  دسترسی به اسناد آسان  را امکان پذیر نماید، و نگهداری سند های دارای ارزش بسیار زیاد، با امنیت کامل انجام می گردد که این امر خود هزینه ها را کاهش می دهد ودسترسی کاربران به اسناد در نرم افزار مدیریت اسناد را سریع تر خواهد کرد.

سهولت در انجام اصول بایگانی

 • سرعت دسترسی به پرونده های بایگانی
 • در اصول بایگانی باید محیط استقرار پرونده ها تعیین گردد
 • جداسازی پرونده های بایگانی از یکدیگر

ابزار و وسایل مورد نیاز در اصول بایگانی

 1. قفسه بایگانی
 2. اسکنر بایگانی
 3. کازیه
 4. پانچ
 5. کمد بایگانی
 6. منگنه

انواع روش های بایگانی

در صورتی که یک واحد بایگانی قصد استفاده از اصول بایگانی ، به منظورمدیریت اسناد خود را دارد. در همه شرایط روش های بایگانی مناسب باید با نظر کارشناسان فن اصول بایگانی و با توجه به تعداد و انواع پرونده ها انجام شود. روش های بایگانی زیر را در اصول بایگانی مورد استفاده قرار داد:

 • شماره گذاری متوالی
 • شماره گذاری دهدهی
 • تاریخی
 • تنظیم سیستم بایگانی بر اساس مناطق جغرافیایی
 • شماره گذاری حرف اول و دوم
 • شماره گذاری محدود
 • شماره گذاری مرکب
 • الفبایی ساده
 • ترکیبی حرف و عدد