فایل‌های بایگانی دوار (گردان)
فایل‌های بایگانی دوار (گردان)
سه شنبه, 11 دی 1397 ساعت 11:01

فایل 5 طبقه دوار


این فایل‌ها دارای طبقات مدور (گردان) می‌باشد که حجم بایگانی را در فضایی که اشغال می‌نماید (87*87*197) تا حد قابل توجهی افزایش می‌دهد.

گنجایش فایل جهت بایگانی زونکن آویز با عطف 2.5 سانت 275 جلد که هر طبقه گنجایش 55 جلد را دارا می‌باشد.

گنجایش فایل جهت بایگانی زونکن با عطف 4.5 سانت 225 جلد که هر طبقه گنجایش 45 جلد را دارا می‌باشد.

گنجایش فایل جهت بایگانی زونکن با عطف 7.5 سانت 150 جلد که هر طبقه گنجایش 30 جلد را دارا می‌باشد.

ابعاد فایل (87*87*197) دارای 5 طبقه که رنگ فایل‌ها الکترو استاتیک پودری چرمی می‌باشد.

فایل 5 طبقه دوار

 


 

فایل 4 طبقه دوار (آویز)


این فایل‌ها دارای طبقات مدور (گردان) می‌باشد که حجم بایگانی را در فضایی که اشغال می‌نماید (87*87*197) تا حد قابل توجهی افزایش می‌دهد.

گنجایش فایل جهت بایگانی زونکن آویز با عطف 2.5 سانت - 225 جلد که هر طبقه گنجایش 55 جلد را دارا می‌باشد.

گنجایش فایل جهت بایگانی زونکن آویز با عطف 4.5 سانت - 180 جلد که هر طبقه گنجایش 45 جلد را دارا می‌باشد.

گنجایش فایل جهت بایگانی پوشه آویز با عطف 1 سانت - 800 جلد که هر طبقه گنجایش 200 جلد را دارا می‌باشد.

ابعاد فایل (87*87*197) دارای 4 طبقه می‌باشد که صرفا محصولات آویز در آن قابل استفاده می‌باشد.

فایل 4 طبقه دوار (آویز)

 

 


 

فايل دوار 2 طبقه كمد دار

 

این فایل‌ها دارای طبقات مدور (گردان) می‌باشد که حجم بایگانی را در فضایی که اشغال می‌نماید (87*87*100) تا حد قابل توجهی افزایش می‌دهد.

گنجایش فایل در هر سینی چه آویز و چه ایستاده مطابق فایل‌های 4 و 5 طبقه می‌باشد.

فايل دوار 2 طبقه كمد دار

 


 

فایل‌های دوار بدون کمد

این فایل‌ها دارای طبقات مدور (گردان) می‌باشد که حجم بایگانی را در فضایی که اشغال می‌نماید تا حد قابل توجهی افزایش می‌دهد.

گنجایش هر سینی در این فایل‌ها مطابق فایل‌های بایگانی 4 و 5 طبقه می‌باشد که فاقد کمد یا کاور است و قابلیت ساخت از یک تا پنج طبقه را دارا می‌باشد که می‌تواند با پایه ثابت یا چرخ دار ارائه شود.

فایل‌های دوار بدون کمد